WYSIWYG Web Builder
Czasopismo „Zagadnienia Społeczne” ISSN 2353-7426

Współczesny świat próbuje sprostać problemom, które przyniosła cywilizacja wraz z rozwojem nauki i techniki. Powstałe w II połowie XX wieku społeczeństwo ponowoczesne zostało wyposażone w bogato rozwinięte środki komunikacji i przetwarzania informacji. Informacja znalazła tak szerokie zastosowanie w codziennym życiu społecznym, kulturalnym, ekonomicznym oraz politycznym, że  jej powszechnemu użyciu towarzyszą organizacyjne, komercyjne, społeczne i prawne przeobrażenia głęboko zmieniające egzystencję, pracę a nawet społeczeństwo jako takie. Poziom rozwoju osiągnięty przez społeczność pozwala nie tylko dotrzymywać kroku wymogom związanym z życiem w środowisku naturalnym, ale także maksymalnie wykorzystywać jego zasoby i neutralizować negatywne oddziaływanie sił przyrody na człowieka. Nie umniejsza to jednak liczby niebezpieczeństw zagrażających spokojnemu bytowaniu człowieka. Źródła zagrożeń są różne i tkwią, także w środowisku społecznym, w chorobach cywilizacyjnych, zachowaniach kompulsywnych i suicydalnych człowieka.

Czasopismo "Zagadnienia Społeczne" powstaje po 18 latach funkcjonowania Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w przestrzeni publicznej Białegostoku. Dorobek wydawnictwa NWSP jest znaczący i obejmuje kilkadziesiąt pozycji naukowych. W ostatnim czasie oferta edukacyjna NWSP wzbogaciła się o nowe kierunki studiów - psychologię i bezpieczeństwo wewnętrzne, powstała więc potrzeba stworzenia płaszczyzny dla wymiany poglądów i wyników badań z obszaru dyscyplin naukowych, będących przedmiotem studiów na tych kierunkach.

Wychodząc z propozycją czasopisma naukowego "Zagadnienia Społeczne" Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna postanowiła włączyć się do dyskusji nad globalnymi i lokalnymi problemami społecznymi, zagrożeniami oraz nad przeciwdziałaniem. Zadaniem pisma jest prezentacja i popularyzacja osiągnięć twórców i badaczy, wspierających ogólną polemikę nad jakością współczesnego życia na płaszczyźnie pedagogiki, psychologii i nauk o bezpieczeństwie. Czasopismo jest także zorientowane na problemy, doświadczenia i spostrzeżenia zawodowe praktyków. Jest to bowiem sposób, by kreować różne spojrzenia na zagadnienia społeczne, w tym zagrożenia we współczesnym świecie, poszerzać perspektywy ich oglądu i przybliżać różne, często odmienne stanowiska.
Rada Redakcyjna zaprasza ludzi nauki ale także praktyków do publikowania na łamach czasopisma "Zagadnienia Społeczne".

Scientific Journal "Social Issues"
Czasopismo Naukowe "Zagadnienia Społeczne"