WYSIWYG Web Builder
                      Regulamin czasopisma naukowego  "Zagadnienia Społeczne"Art. 1. Postanowienia ogólne

§ 1. Czasopismo Zagadnienia Społeczne zwane dalej Czasopismem jest wydawane przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku.

§ 2. Koszty wydawania Czasopisma pokrywa Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku.

§ 3. Publikacją tekstów zajmuje się zespół o strukturze:

Rada Naukowa Czasopisma, oraz
Kolegium Redakcyjne Czasopisma, w skład której wchodzą: redaktor naczelny, sekretarz redakcji, redaktorzy tematyczni, redaktorzy językowi, redaktor statystyczny.
Imienna lista członków zespołu jest podawana na stronie internetowej oraz w wersji papierowej Czasopisma.

§ 4. Tematyka Czasopisma koncentruje się wokół problematyki nauk humanistycznych, medycznych, społecznych oraz nauk o bezpieczeństwie.

§ 5. Czasopismo ukazuje się dwa razy w roku.

§ 6. W każdym numerze Czasopisma jest publikowanych około 20 artykułów naukowych. Jednak o ostatecznej liczbie i objętości artykułów decyduje Rada Naukowa i Kolegium Redakcyjne.

§ 7. Teksty są publikowane w następujących działach Czasopisma:

1. studia i materiały (artykuły naukowe źródłowe lub przeglądowe),

2. recenzje książek naukowych wydanych nie wcześniej niż dwa lata przed zamknięciem numeru,

3. sprawozdania z konferencji, zjazdów naukowych, sympozjów i szkoleń), które odbyły się nie wcześniej niż na rok przed zamknięciem numeru.

§ 8. Czasopismo może drukować teksty studentów, jeżeli spełniają kryteria artykułu naukowego.

§ 9. Teksty przysyłane do publikacji muszą być opracowane w zgodzie z przepisami prawa autorskiego.

§ 10. Czasopismoma stronę internetową.

§ 11. W Czasopiśmie są publikowane teksty z respektowaniem zapory ghostwriting i guest authorship, co zapewnia rzetelność naukową i dobre obyczaje w nauce.

§ 12. Lista recenzentów jest publikowana na stronie internetowej Czasopisma oraz w wersji papierowej Czasopisma.

§ 13. Czasopismo można subskrybować odpłatnie w formie papierowej lub plików pdf.

Art. 2. Procedura przyjmowania tekstów

§ 1. Teksy mogą być przyjmowane do publikacji:

na indywidualne zaproszenie redakcji,
na publiczne zaproszenie redakcji,
z inicjatywy autora.
§ 2. Wszystkie teksty są przyjmowane drogą elektroniczną na adres mailowy Sekretarza Redakcji podany na stronie internetowej i w wersji papierowej Czasopisma.

§ 3. Tekst musi być przygotowany zgodnie z wymogami edytorskimi redakcji publikowanymi na stronie internetowej oraz w każdym numerze Czasopisma. 

§ 4. Tekst przekazany do publikacjiw języku polskim musi zawierać także tytuł w języku angielskim oraz streszczenie w języku polskim i angielskim (do 600 znaków każde). 

§ 5. Tekst musi zawierać słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (od 5 do 10 słów).

§ 6.Tekst musi zawierać alfabetyczny spis wykorzystanychpublikacji z uwzględnieniem następującej formy:

nazwisko autora, pierwsza litera imienia,
tytuł (także tytuł czasopisma lub pracy zbiorowej z redakcją),
wydawnictwo,
miejsce i rok wydania,
liczba stron dzieła (lub zakres stron jeżeli źródło pochodzi z czasopisma lub pracy zbiorowej).
§ 8. Tekst jest publikowany w języku polskim lub innym.

§ 9. Do tekstu każdy z autorów dołącza własną notę biograficzną (do 500 znaków) obejmującą oprócz imienia i nazwiska, stopień naukowy, jednostkę, w której autor pracuje lub odbywa studia doktoranckie, zainteresowania naukowe, ważniejsze publikacje, ewentualnie działalność dodatkową (np. członkostwo w towarzystwach naukowych, współpraca z innymi placówkami oświatowymi).

§ 10. Na stronie internetowej i w wersji papierowej Czasopisma jest publikowany termin krańcowy nadsyłania tekstów do każdego numeru. Po przekroczeniu terminu krańcowego tekst jest przesuwany do publikacji w następnym numerze.

§ 11. Tekst jest poddawany wewnętrznej ocenie przez Radę Naukową Czasopisma a następnie przesyłany do recenzji.

§ 12. Objętość tekstu nie może przekraczać 30 tysięcy znaków. Liczba znaków streszczenia nie może być większa niż 600 znaków.

§ 13. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, adiustacji tekstu i wyboru do druku nadesłanego materiału ilustracyjnego.

§ 14. Wydawca nabywa na wyłączność prawa autorskie do opublikowanej pracy, mając pierwszeństwo publikacji, również w formie reprintu i w Internecie.

§ 15. Wymogi edytorskie są publikowane na stronie internetowej i w wersji papierowej Czasopisma.

Art. 3. Procedura recenzowania tekstów

§ 1. Do oceny tekstu powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

§ 2. Recenzentów wskazuje Redaktor Naczelny  uwzględniając zalecenia Rady Naukowej.

§ 3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niżnarodowość autora pracy.

§ 4. Recenzenci nie uzyskują informacji o autorze(rach) tekstu. Autor(rzy) nie uzyskują informacji o recenzentach tekstu.

§ 5. Recenzja jest wformie pisemneji kończysię jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

§ 6. Procedura recenzowania publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Czasopisma.

Art. 4. Uwagi końcowe

§ 1. Redakcja nie zwraca autorom nadesłanych materiałów.

§ 2. Redakcja może odmówić publikacji tekstu bez podania uzasadnienia.

§ 3. Redakcja nie płaci za publikowane teksty.

§ 4. Redakcja nie płaci za recenzje.
Scientific Journal "Social Issues"
Czasopismo Naukowe "Zagadnienia Społeczne"