WYSIWYG Web Builder
Rada Naukowa i Kolegium Redakcyjne

RADA NAUKOWA


Doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D. - Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie (Czechy)
Dr hab. Małgorzata Dajnowicz - Uniwersytet w Białymstoku
Doc. kand. nauk Alicja Danilenko -
Brzeski Państwowy Uniwersytet im. A. S. Puszkina w Brześciu (Białoruś)
Prof. zw. dr hab. Ewa Drozda-Senkowska -
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Prof. dr Bogusław Grużewski - Instytut Badań Rynku Pracy w Wilnie (Litwa)
Dr hab. Henryka Ilgiewicz - Instytut Badań Kultury Litwy w Wilnie (Litwa)
Dr Marek Jasiński - Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Dr hab. Katarzyna Klimkowska -
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Doc. dr Annika Lall - Estońska Akademia Nauk Bezpieczeństwa w Tallinie (Estonia)
Prof. dr hab. Katarzyna Laskowska - Uniwersytet w Białymstoku
Dr hab. Larysa Leszczenko - Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu
Prof. dr Henryk Malewski -
Uniwersytet Michała Römera w Wilnie (Litwa), Stow. Naukowców Polaków Litwy
Prof. zw. dr hab. Bożena Matyjas - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Doc. dr Elita Nimande - Uniwersytet Łotewski w Rydze (Łotwa)
Dr hab. Inetta Nowosad -
Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze
Prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski -
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr Michael Shepitko -
Uniwersytet im. Jarosława Mądrego w Charkowie (Ukraina)
Dr Zbigniew Siemak - Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Dr hab. Bolesław Sprengel -
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ThDr. Józef Szymeczek, Dr. - Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie (Czechy)

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor Naczelny Dr hab. Małgorzata Jagodzińska (NWSP)
Sekretarz Dr Grażyna Kędzierska (NWSP)

Redaktor statystyczny Rafał Rafałko
(NWSP)
Redaktorzy językowi:
Doc. kand. nauk
Tatiana Aniskevich
(Brzeski Państwowy Uniwersytet im. A. S. Puszkina w Brześciu, Białoruś)
Doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
(Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja)
Mgr Dorota Kwiatkowska-Bagniuk
(NWSP)
Redaktorzy tematyczni:
Dr Marek Strzoda
nauki o bezpieczeństwie (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie)
Dr Agata Jacewicz pedagogika (NWSP)
Dr Hanna Hamer psychologia (NWSP)
Scientific Journal "Social Issues"
Czasopismo Naukowe "Zagadnienia Społeczne"