WYSIWYG Web Builder
  ZASADY PUBLIKOWANIA
WYMOGI EDYTORSKIE

Edytor tekstu Word (format doc. lub docx.).
Styl czcionki: Bookman Old Style.
Wielkość czcionki tekstu głównego - 11 pkt.
Wielkość czcionki przypisów - 10 pkt.
Interlinia (światło) tekstu głównego - 1,5 wiersza.
Interlinia (światło) przypisów - 1 wiersz.
Tekst wyjustowany.
Marginesy standardowe - wszystkie po 2,5 cm.
Wcięcie akapitowe powinno być wykonane pojedynczą tabulacją tj. 1,25 cm.
W funkcji „Akapit” odstęp przed i po należy ustawić na 0 pkt.
Jako sposób wyróżnienia tekstu stosuje się dla zwrotów w językach obcych (np. angielski, niemiecki, łaciński) wyłącznie kursywę, a dla zwrotów w języku polskim wytłuszczenie.
Nie należy stosować podkreśleń i druku rozstrzelonego.
Tytuły książek podaje się kursywą, tytuły czasopism w „cudzysłowie”.
Wypunktowania należy dokonywać znakiem - .
Imię i nazwisko pojawiające się pierwszy raz należy zapisać w pełnym brzmieniu, przy ponownym pojawieniu się podaje się jedynie nazwisko.
Odsyłacz cyfrowy przypisu należy umieścić bezpośrednio po fragmencie,
do którego odnosi się przypis (przed kropką kończącą zdanie).
Tytuł powinien być napisany czcionką 14 pkt. Bookman Old Style
z  wytłuszczeniem oraz wyśrodkowany.
Śródtytuły powinny być napisane czcionką Bookman Old Style, 12 pkt.
z wytłuszczeniem.
Śródtytuły nie powinny być numerowane.
Śródtytuły należy oddzielić od tekstu głównego od góry i od dołu pojedynczą interlinią.
Nie należy stosować tzw. twardych spacji i automatycznego dzielenia wyrazów.
Nie należy przenosić tzw. bękartów i wdów.
Objętość artykułu powinna mieć przynajmniej 20.000 znaków lecz sugerowane jest nieprzekraczanie 30.000 znaków. Liczba ta obejmuje znaki ze spacjami, pola tekstowe, przypisy dolne i końcowe.
Informacje o autorze umieszczone w lewym górnym rogu strony tytułowej artykułu powinny zawierać: stopień (lub tytuł) naukowy, tytuł zawodowy, imię, nazwisko, afiliację (uczelnia, wydział, katedra lub inna instytucja) pisane kursywą. 
Do artykułu należy dołączyć biogram autora obejmujący: nazwę ukończonej uczelni, kierunek i rok, przebieg kariery zawodowej, zainteresowania naukowe, krótki opis dorobku naukowego ewentualnie działalność dodatkową (np. członkostwo w towarzystwach naukowych, współpraca z innymi placówkami oświatowymi) oraz rodzaj kontaktu z czytelnikiem (osobiście lub za pośrednictwem redakcji).
Do artykułu powinno być dołączone streszczenie w języku polskim oraz angielskim (do 200 wyrazów), słowa kluczowe w języku polskim oraz angielskim (5-10) oraz tłumaczenie tytułu artykułu w języku angielskim. Umieszcza się je po tytule głównym na początku artykułu.
Wymagane jest sporządzenie bibliografii załącznikowej. Umieszcza się ją na końcu artykułu.
Artykuł w języku obcym, innym niż angielski, powinien mieć streszczenie i tytuł
w języku artykułu oraz w językach polskim i angielskim.
Tabele i rysunki

Opisy tabel i rysunków (zdjęć, schematów, map, itp.) powinny być zlokalizowane bezpośrednio nad i pod nimi (bez światła).
Tabele (tab.) i rysunki (rys.) powinny być numerowane oddzielnie.
Tytuły tabel oraz rysunków powinny być wyrównane do lewej i pisane czcionką: Bookman Old Style, 11 pkt.
Źródło powinno być również wyrównane do lewej, pisane czcionką: Bookman Old Style, 10 pkt.
Tekst w tabelach powinien być pisany czcionką: Bookman Old Style, 10 pkt.
Przypisy

W przypisach nie podaje się nazw wydawnictw.
W kolejnych przypisach odnoszących się do pozycji już cytowanych stosuje się odpowiednio zapis w języku łacińskim: ibidem, op. cit. lub passim.
Każdy przypis powinien kończyć się kropką.
Przypisy powinny być zamieszczone u dołu stron (przypisy dolne).
UWAGA! Wydawca zastrzega sobie prawo odrzucenia artykułów niedostosowanych do wymogów edytorskich oraz skracania artykułów zbyt obszernych.

РЕДАКЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Текстовый редактор Word (формат doc. или docx.).
Стиль шрифта: BookmanOldStyle
Размер шрифта основного текста - 11 пт.
Размер шрифта сносок - 10 пт.
Междустрочный интервал основного текста - 1,5  строки.
Междустрочный интервал сносок - одинарный.
Стандартная страница формата А4 (30 строк по 60 символов).
Выравнивание текста по ширине.
Поля - все 2,5 см.
Отступ  -  одна табуляция (1,25 см).
Интервал перед абзацем и после него не добавляется.
Для выделения фраз на иностранном языке (например, английском, немецком, латинском), используется исключительно курсив, а для фраз на польском - жирный шрифт.
Не используйте подчеркивание и разреженную печать.
Названия книг выделяются  курсивом, названия журналов берутся в "кавычки".
Цитируемые фрагменты текста и законодательных актов берутся в "кавычки".
Маркированные списки оформляются с помощью знака - .
Фамилия и имя, появляясь в тексте впервые, должны быть записаны полностью, при повторном упоминании пишется только фамилия.
Цифровая ссылка на сноску должна быть размещена непосредственно после фрагмента текста, к которому относится сноска (перед точкой в конце предложения).
Размер шрифта заголовка 14 пт, шрифт жирный BookmanOldStyleс выравниванием по центру.
Размер шрифта подзаголовков 12 пт, шрифт жирный BookmanOldStyleс выравниванием по левому краю.
Подзаголовки не нумеруются.
Подзаголовки отделяются от основного текста сверху и снизу одним интервалом.
Не используйте так называемые неразрывные пробелы и автоматическую расстановку переносов.
Для того, чтобы публикация была оценена пунктами (в Польше), объем статьи должны быть в пределах от 20000 до 30000 символов. Сюда входят пробелы, текстовые поля, постраничные и концевые сноски.
Информация об авторе, включающая научную степень (звание),  должность, имя, фамилию, название учреждения (кафедра, факультет, университет), размещается в верхнем левом углу первой страницы статьи и пишется курсивом.
К статье прилагается краткая биография автора, содержащая следующую информацию: образование, какое учебное заведение закончил, этапы профессиональной карьеры, научные интересы, краткое описание научных достижений, неосновная деятельность (например, членство в научных обществах, сотрудничество с другими учебными заведениями), а также предпочитаемый способ общения с читателями (лично или через редакцию).
Статья должна содержать перевод информации об авторе, названия статьи на польский и английский языки, а также резюме на польском и английском языках (не менее 200 знаков), ключевые слова на польском и английском языках (5-10). Все это размещается после основного названия в начале статьи.
В конце статьи размещается библиография.
Таблицы и рисунки

Таблицы (табл.) и рисунки (рис.) нумеруются отдельно.
Описания таблиц и рисунков (фотографий, диаграмм, схем и т.д.) должны быть расположены непосредственно (без интервала) над таблицей, рисунком и под ними.
Название располагается над таблицей или рисунком, выравнивается по левому краю и пишется шрифтом BookmanOldStyle, 11 пт.
Источник таблицы или рисунка располагается под таблицей или рисунком, выравнивается по левому краю и пишется шрифтом BookmanOldStyle, 10 пт.
Текст в таблицах должен быть написан шрифтом BookmanOldStyle, 10 пт.
Постраничные сноски

1. В сносках не указываются названия издательств.
2. В сносках, относящиеся к ранее процитированным источникам, применяется запись на латыни: ibidem, op.cit. или passim(что означает там же).
3. Каждая сноска должна заканчиваться точкой.
4. Сноски размещаются в нижней части страницы (постраничные сноски) и содержат следующую информацию об источниках:
авторские источники (указываются все авторы):
В.Т. Кондрашенко, С.А. Игумнов, Девиантное поведение у подростков: диагностика, профилактика, коррекция, Минск 2004, с. 23.
коллективные исследования (сборники):
И.В. Дубровина (ред.), Педагогика психологического образования, Екатеринбург 2000, с. 48-56.
фрагменты коллективных исследований (сборников):
С.С. Коцевич, Использование активных игротехник в процессе преподавания культуры речи, [в:] В.И. Сенкевич (ред.), Имя и слово, Брест 2013, с. 109-117.
статьи в журналах:
З.И. Гришанова, Е.В. Левченко, К вопросу о диагностике психического здоровья личности, „Прикладная  психология” 2002, № 2, с. 90-96.
статьи из Интернета:
World heritage list. UNESCO, World Heritage Centre. Mode of access.  http://whc.unesco.org/en/list. (Date of access: 15.02.2014.)
http://www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/prokuratura/pdf/.pdf (доступ20.10.2011 г.).
законодательные акты:
Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров (заключена в г. Вене 11.04.1980 г.) // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «КонсультантПлюс». - М., 2014.
сноски, не относящиеся к непосредственному источнику:
Э. Фромм, Бегство от свободы, Москва 1990, с. 122, по: Е.В.
Змановская, Девиантология, Москва 2004, с. 20.

Библиография

1. В библиографии не указываются источники из Интернета и законодательные акты.

2. В библиографии не указываются страницы  используемых источников.

3. Указание названий издательств требуется только для  иностранных источников (не польских).

4. Библиографический список оформляется в алфавитном порядке.

5. При оформлении библиографического списка необходимо пользоваться следующими схемами:

авторские источники (указываются все авторы):
Кондрашенко В.Т., Игумнов С.А., Девиантное поведение у подростков: диагностика, профилактика, коррекция, Минск 2004.

коллективные исследования (сборники):
Дубровина И.В. (ред.), Педагогика психологического образования, Екатеринбург 2000.

фрагменты коллективных исследований (сборников):
Коцевич С.С., Использование активных игротехник в процессе преподавания культуры речи, [в:] В.И. Сенкевич (ред.), Имя и слово, Брест 2013.

статьи в журналах:
Гришанова З.И., Левченко Е.В., К вопросу о диагностике психического здоровья личности, „Прикладная  психология” 2002, № 2.

ВНИМАНИЕ!

Издатель оставляет за собой право отклонения материалов, не соответствующих требованиям редакции, и сокращения статей, объем которых превышает установленные пределы.
Scientific Journal "Social Issues"
Czasopismo Naukowe "Zagadnienia Społeczne"