WYSIWYG Web Builder
Recenzowanie tekstów

Do oceny tekstu powołuje się dwóch recenzentów.
Recenzentów wskazuje Redaktor Naczelny uwzględniając zalecenia Rady Naukowej.
W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden
z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
Recenzenci nie uzyskują informacji o autorze(rach) tekstu. Autor(rzy) nie uzyskują informacji o recenzentach tekstu.
Recenzja jest w formie pisemnej i kończy się wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
Procedura recenzowania publikacji i formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Czasopisma.
Rada Naukowa i Kolegium Redakcyjne czasopisma Zagadnienia Społeczne są przeciwne wszelkim przejawom nierzetelności naukowej oraz łamaniu
i naruszaniu zasad etyki obowiązujących w nauce.

PRINCIPLES OF REVIEWING PUBLICATIONS

At least two independent reviewers shall be appointed to evaluate each publication.
Reviewers shall be appointed by the Editor-in-Chief, taking into account the recommendations of the Scientific Council.
For texts written in a foreign language, at least one of the reviewers should be affiliated with a foreign institution other than the nationality of the author of the work.
The names of the reviewers are not disclosed to the corresponding author and the name(s) of the author(s) are not disclosed to the reviewers.
The review must be in writing and conclude with a clear request for release or rejection.
The rules for the eligibility or rejection of a publication and any review form shall be made public on the Journal’s website.
The Scientific Council and the Editorial Board of the journal Zagadnienia Społeczne (Social Issues) shall not approve of any manifestations of scientific misconduct and violation of scientific ethics.

Рецензирование материалов

Для рецензирования предоставленных материалов привлекается два рецензента.
Рецензентов назначает главный редактор с учетом рекомендаций Ученого Совета.
Для рецензирования статьи на иностранном языке хотя бы один из рецензентов приглашается из учреждений зарубежных стран, за исключением страны автора.
Рецензенты не получают информацию об авторе(ах) материалов. Автор(ы) не получают информацию о рецензентах статьи.
Рецензия предоставляется в письменной форме и заканчивается выводом о рекомендации статьи к публикации либо ее отклонении.
Порядок рецензирования публикаций и бланк рецензии размещены на интернет-странице журналаСоциальные проблемы.
Ученый Совет и Редакционная Коллегия журнала выступают против любых проявлений научной недобросовестности и нарушения этических норм, принятых в науке.
Scientific Journal "Social Issues"
Czasopismo Naukowe "Zagadnienia Społeczne"