WYSIWYG Web Builder
Recenzowanie tekstów

Do oceny tekstu powołuje się dwóch recenzentów.
Recenzentów wskazuje Redaktor Naczelny uwzględniając zalecenia Rady Naukowej.
W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden
z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
Recenzenci nie uzyskują informacji o autorze(rach) tekstu. Autor(rzy) nie uzyskują informacji o recenzentach tekstu.
Recenzja jest w formie pisemnej i kończy się wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
Procedura recenzowania publikacji i formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Czasopisma.
Rada Naukowa i Kolegium Redakcyjne czasopisma Zagadnienia Społeczne są przeciwne wszelkim przejawom nierzetelności naukowej oraz łamaniu
i naruszaniu zasad etyki obowiązujących w nauce.

Рецензирование материалов

Для рецензирования предоставленных материалов привлекается два рецензента.
Рецензентов назначает главный редактор с учетом рекомендаций Ученого Совета.
Для рецензирования статьи на иностранном языке хотя бы один из рецензентов приглашается из учреждений зарубежных стран, за исключением страны автора.
Рецензенты не получают информацию об авторе(ах) материалов. Автор(ы) не получают информацию о рецензентах статьи.
Рецензия предоставляется в письменной форме и заканчивается выводом о рекомендации статьи к публикации либо ее отклонении.
Порядок рецензирования публикаций и бланк рецензии размещены на интернет-странице журналаСоциальные проблемы.
Ученый Совет и Редакционная Коллегия журнала выступают против любых проявлений научной недобросовестности и нарушения этических норм, принятых в науке.
Scientific Journal "Social Issues"
Czasopismo Naukowe "Zagadnienia Społeczne"