WYSIWYG Web Builder
ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 1 (1) 2014

Cały numer

SPIS TREŚCI

7
Od Redakcji

9
Dr Agata Popławska
Wprowadzenie


STUDIA I MATERIAŁY

15
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Wieczorek
Triangulacja metod w badaniach społecznych
Triangulation of methods in social research

35
Dr hab. Michał Balicki
Więzi społeczne w zrożnicowanych kontekstach interdyscyplinarnych
Social ties in the view of differentiated interdisciplinary contexts


51
Prof. zw. dr hab. Jadwiga Izdebska
Dom rodzinny źrodłem budowania szczegolnych więzi społecznych
Home as a source of building of particular social ties

66
Dr Agata Jacewicz
Więzi łączące grupę rowieśniczą
a rozwoj kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym
The relationship between peer group and the development of children's
social competence

80
Dr Andrzej Urbanek
Aksjologiczny wymiar bezpieczeństwa
Axiological dimension of security

97
Dr Monika Kotowska
Pojęcie demoralizacji na tle ustawy
o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982 r.
The concept of demoralization against the background of the Act
on juvenile justice of 26 October 1982


111
Mgr Wiesława Kołakowska
Wybrane zagadnienia udzielania i przyjmowania pomocy
w służbach ratowniczych
Selected issues of granting and accepting help in rescue services


Z BADAŃ

124
Dr Katarzyna Hamer, dr Hanna Hamer
Powody uśmiechania się
The reasons of smiling

142
Dr hab. Katarzyna Laskowska
Obraz samobojstw w Polsce w latach 2000-2012
Suicides in Poland in the Years 2000-2012

159
Dr Grażyna Kędzierska, mgr Dorota Januszewska
Statystyczna ocena przestępczości nieletnich w niektorych
społecznościach lokalnych wojewodztwa podlaskiego
Statistical evaluation of juvenile delinquency in some communities
of Podlasie region


Z HISTORII POLICJI

184
Dr Zbigniew Siemak
Policja Kryminalna w II Rzeczypospolitej. Powstanie, organizacja,
kadry i metody pracy
Criminal Police in the Second Republic of Poland. The establishment,
organization, human resources and working methods

206
Dr Stanisław Kozdrowski
Wychowanie fizyczne w Policji Wojewodztwa Śląskiego (1922-1939)
Physical education in the police of the silesian province (1922-1939)


RECENZJE

231
Dr Marek Jastrzębski
W trosce o wspołczesną rodzinę. Teoria, badania, wsparcie.
Ujęcie interdyscyplinarne, pod redakcją Jadwigi Izdebskiej
i Agaty Popławskiej, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Białymstoku, Białystok 2013, s. 378, ISBN 978-83-61612-20-9


235
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Wieczorek
Wincenty Wrześniewski, Szkolnictwo rolnicze w Wielkopolsce
w latach 1989-2004,
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
Rozprawy Naukowe 457, Poznań 2013, ss. 462

239
Dr Karolina Malinowska-Krutul
Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP, Część ogolna,
Redakcja naukowa Waldemar Kitler, Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk,
Wydawnictwo AON, Warszawa 2013, ss. 208,
ISBN 978-83-7523-203-5


KOMUNIKATY

243
Dr Agata Jacewicz
Konferencja Naukowa:
Oblicza więzi społecznej - ujęcie interdyscyplinarne,
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Białystok 24 maja 2013

247
Dr Grażyna Kędzierska
IX Międzynarodowa Konferencja:
Kryminalistyka i ekspertyza sądowa: nauka, studia, praktyka.
Uniwersytet im. Mykolasa Romerisa, Wilno 21-22 czerwca 2013

253
Dr Tatiana Niczyszyna, dr Tatiana Oniskiewicz
Konferencja Naukowa:
Szkoła podstawowa: problemy, priorytety i perspektywy rozwoju,
Brzeski Państwowy Uniwersytet im. A.S. Puszkina,
Brześć 13 listopada 2013 roku


KRONIKA
NIEPAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ
W BIAŁYMSTOKU


259
Dr Zbigniew Siemak
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Białymstoku w latach 1995-1999
Scientific Journal "Social Issues"
Czasopismo Naukowe "Zagadnienia Społeczne"