WYSIWYG Web Builder
ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 2 (8) 2017

Cały numer

SPIS TREŚCI

STUDIA I MATERIAŁY


9
Dr hab. Małgorzata Jagodzińska
Promocja zdrowia - kontekst społeczno-ekologiczny
Health Promotion
- a Socio-ecological Context


35
Dr El
żbieta Buchcic
Co zrobić aby przyroda była wartością dla społeczeństwa?
What to do to make Nature a Value for Society?


52

PaedDr. Tatiana Homoľova, PhD., Mgr. Štefan Petrik
Klima školskej triedy v procese adaptacie žiakov
prveho ro
čnika zakladnej školy
Classroom atmosphere in the Process of the Adaptation of Pupils
of the First Class of the Primary School
Klimat szkolnej klasy
w procesie adaptacji uczniow pierwszej klasy szko
ły podstawowej


Z BADAŃ

73
Dr Anna Strumińska-Doktor
Znaczenie osobowości nauczyciela
w procesie wychowawczym
The Importance of a Teacher's Personality
in the Educational Process


89
Dr Urszula Puli
ńska
Dr Andrzej Puli
ński
Mi
ędzy tolerancją a niechęcią.
Aktualne problem migracyjne w percepcji studentow pedagogiki
Between Tolerance and Reluctance.
Current Migration Problems
in Perception of Students of Pedagogics


108
PhD. Michael Shepitko

Investigation of Deliberately Unjust Verdicts, Judgments
and others Decisions Issued by Judges in Ukraine
Badania nad umy
ślnie niesprawiedliwymi
wyrokami, postanowieniami i innymi decyzjami
wydanymi przez s
ędziow na Ukrainie


129
Eliza Wioleta Le
śniewska
Bezpieczeństwo żywności w działalności gastronomicznej
Food Safety in Gastronomic Activities


147
Marcin
Żukowski
Problematyka przest
ępczości nieletnich dziewcząt
w opinii mieszka
ńcow Białegostoku
The Problem of Juvenile Delinquency of Girls
in the Opinion of the Residents of Bia
łystok
DO
ŚWIADCZENIA I REFLEKSJE


DOŚWIADCZENIA I REFLEKSJE

169
PaedDr. Ľubica Gerova, PhD.
Rozvijanie priestorovej predstavivosti
ako zaklad pre technicke vzdelavanie
Developing of Spatial Imagination as a Basis
for Technical Education
Rozwijanie orientacji przestrzennej
jako podstawa do edukacji technicznej181
PaedDr.
Ľubica Gerova, PhD.
Kocky a rozvijanie priestorovych predstav
žiakov
a ich buducich u
čiteľov
Cubes and Development of The Spatial Imagination
of Pupils and their Future Teachers
Klocki w rozwijaniu orientacji przestrzennej uczniow
i ich przysz
łych nauczycieli


RECENZJE

193
Dr Hanna Hamer
Dariusz Doli
ński, Tomasz Grzyb
Pos
łuszni do bolu - o uległości wobec autorytetu
w 50 lat po eksperymencie Miligrama
Smak S
łowa, Sopot 2017, ss. 248.
ISBN 978-83-65731-23-4
Dariusz Doli
ński, Tomasz Grzyb,
Absolute obedience
- about the submission to authority
50 years after Milgram
s experiment
Smak S
łowa, Sopot 2017, pp. 248.
ISBN 978-83-65731-23-4


KOMUNIKATY

199
Doc. Inga Matycyna, kand. ped. nauk
Dr Tatiana Aniskevich
Konferencja naukowa: Szko
ła podstawowa:
Problemy, priorytety i perspektywy rozwoju,
Brzeski pa
ństwowy uniwersytet Im. A. S. Puszkina
Brze
ść, 10 listopada 2016


204
Dr Gra
żyna Kędzierska
Konferencja Naukowa: Bezpiecze
ństwo w cyberprzestrzeni.
Wyzwania dla bezpiecze
ństwa strukturalnego i personalnego
Akademia Pomorska, S
łupsk, 18-19 maja 2017
Scientific Journal "Social Issues"
Czasopismo Naukowe "Zagadnienia Społeczne"