WYSIWYG Web Builder
ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 2 (6) 2016

Cały numer

SPIS TREŚCI

STUDIA I MATERIAŁY

11
Dr hab. Agata Popławska
Kompetencje nauczyciela w zmieniającej się w szkole
Teachers’ competencies in a changing school (selected issues)

30
PaedDr. Zlatica Huľova, PhD.
PaedDr. Tatiana Homoľova
Mgr. Maria Buganova
Aggressive behavior in pupils younger school age
Agresywne zachowania uczniow
w młodszym wieku szkolnym

50
Dr Monika Kotowska
Geneza odpowiedzialności prawnej nieletnich.
Wybrane zagadnienia
The origin of legal liability of minors.
Chosen issues

63
Prof. dr Henryk Malewski
Implementacja aktow prawnych Unii Europejskiej
i ich wpływ na działalność ekspercką na Litwie
The implementation of laws of the European Union
and their impact on expert activity in Lithuania

81
Mgr Ewa Joanna Borodzicz
Obchody 8 marca w PRL
w świetle propagandowego periodyku kobiecego
„Zwierciadło. Pismo Ligi Kobiet Polskich”
The celebration of march 8 in Communist Poland,
as presented in a propaganda female journal
'Mirror. The Journal of the League of Polish Women'

94
Jurgita Baltrūnienė
Remarks on the Qualification and Competence
of Pre-Trial Investigation Officers
during the Investigation of Cigarette Smuggling Offences
Uwagi o kwalifikacjach i kompetencjach
funkcjonariuszy organow ścigania
badających przestępstwa przemytu papierosow


Z BADAŃ

117
Doc. PaedDr. Radmila Burkovičova, Ph.D.
Poczucie trudności
w realizacji czynności zawodowych
u nauczycielek wychowania przedszkolnego
Perception of the difficulty of implementation
of professional activities done by kindergartner teacher

129
Mgr. Ondřej Šimik, PhD.
Interpretowanie wybranych pojęć przyrodniczych
przez dzieci w wieku przedszkolnym
Interpretation of selected science terms
by children of pre-primary age

151
Mgr Elżbieta Pogorzelska
Badania nad tolerancją dorosłych i dzieci
wobec uchodźcow pochodzenia czeczeńskiego
Research on tolerance adults and children
to refugees Chechen origin

177
Mgr Monika Pawelec
Perspektywy postrzegania czasu
a
perfekcjonizm adaptacyjny i dezadaptacyjny
Time perspectives and adaptive and maladaptive perfectionism

195
Adam Czaplejewicz
Handel dopalaczami w Internecie
Trade in designer drugs in the Internet


DOŚWIADCZENIA I REFLEKSJE

215
Доктор юридических наук, профессор, Юрий Гармаев
Кандидат юридических наук Елена Попова
Доктор экономических наук, профессор Ирина Шаралдаева
Направления профессиональной адаптации
студентов юридических вузов России
Areas of professional adaptation of students
of law universities in Russia
Kierunki profesjonalnej adaptacji
studentow uczelni prawniczych w Rosji

230
Dr Hanna Hamer
Coaching czy psychoterapia?

238
PaedDr. Zlatica Huľova, PhD.
Eliminacia agresivneho spravania deti
prostrednictvom prvkov arteterapie
Eliminating child's aggressive behavior
using the elements of art therapy
Eliminowanie agresywnego zachowania dzieci
za pomocą wybranych elementow terapii sztuką

RECENZJE

247
Dr hab. Agata Popławska
Tożsamość w warunkach zmiany społecznej
Redakcja naukowa Zbyszko Melosik, Mirosław J. Szymański,
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej,
Warszawa 2016, ss. 246, ISBN 978-83-64953-43-9

257
Dr Ewa Romanowska
Szkoła - wspolnota dążeń?
Pod redakcją
Aleksandry Minczanowskiej, Anny Szafrańskiej-Gajdzicy,
Mirosława J. Szymańskiego,
Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2016, ss. 322, ISBN 978-83-8019-416-8


20 LAT
NIEPAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ
W BIAŁYMSTOKU

263
Mgr Adam Jakoniuk
20 lat od powstania
Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Białymstoku

276
Dr Agata Jacewicz
Praca studentow
Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Białymstoku
na rzecz środowiska lokalnego

284
Т. С. Онискевич, кандидат педагогических наук, доцент
Международное сотрудничество
Нвпш (Польша, Белосток)
и
Бргу Имени А.С. Пушкина (Беларусь, Брест)
в рамках болонского процесса
Wspołpraca międzynarodowa między
Niepaństwową Wyższą Szkołą Pedagogiczną
(Polska, Białystok)
oraz
Brzeskim Państwowym Uniwersytetem imienia A.S. Puszkina
(Białoruś, Brześć)
w ramach procesu bolońskiego

293
PaedDr. Zlatica Huľova, PhD.
Medzinarodna mobilita ako dobry zaklad
pre rozvoj kvalitnej spoluprace
v mnohych aspektoch pedagogicko-psychologickych
teorii, vedy a vyskumu
Międzynarodowa mobilność jako dobra podstawa
dla rozwoju wysokiej jakości wspołpracy
w aspektach pedagogiczno-psychologicznych
teorii, nauki i badań

299
Prof. zw. dr hab. Ewa Gruza
Zagadnienia Społeczne
- czytać czy nie czytać?

302
Dr hab. Piotr Gawliczek
Rola komunikacji strategicznej w kreowaniu wizerunku NATO.
Refleksje po szczycie w Warszawie.
Wykład inauguracyjny 2016/2017


KOMUNIKATY

315
Dr hab. Mieczysław Goc
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
- co robimy, dokąd zmierzamy?

334
Dr Zbigniew Siemak
Międzynarodowa Interdyscyplinarna
Konferencja Naukowa:
Mniejszości narodowe - szansą, wyzwaniem
czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?
Wilno 28-30 kwietnia 2016

345
Dr Zbigniew Siemak
IV Ogolnopolskie Warsztaty
Studenckich Koł Naukowych Kryminalistyki
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno 23-25 maja 2016

354
Dr Ewa Romanowska
Dr Agnieszka Iłendo-Milewska
Dr Wiesław Smolski
Mgr Karolina Kondrat
Konferencja Naukowa:
Od poszanowania inności do obojętności
- wizerunek tolerancji we wspołczesnym świecie
Białystok 4 czerwca 2016

366
Dr Zbigniew Siemak
Ogolnopolska Konferencja Naukowa:
225 lat policji w Polsce
Olsztyn 23-24 czerwca 2016
374
Dr Katarzyna Hamer
31 Międzynarodowy Kongres Psychologiczny.
Rożnorodność w harmonii: spostrzeżenia psychologii,
Jokohama 24-29 lipca 2016


O AUTORACH

379
Noty o Autorach


ZASADY PUBLIKOWANIA

389
Wymogi edytorskie/Редакционные требования
396
Recenzowanie tekstow/Рецензирование материалов
Scientific Journal "Social Issues"
Czasopismo Naukowe "Zagadnienia Społeczne"