WYSIWYG Web Builder
Scientific Journal "Social Issues"
Czasopismo Naukowe "Zagadnienia Społeczne"
ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 1 (13) 2020

Cały numer

Spis Treści

STUDIA I MATERIAŁY

7
Doc. PaedDr. Zlatica Hul’ova, PhD.
Prof. PhDr. Maria Kozuchova, CSc.

Sebaregulacia ucenia sa a sebahodnotenie ziakov v technickom vzdelavam na primarnom stupni skoly
Self-Regulated Learning and Pupil Self-Assessment in Technical Education at Primary Schools21
PaedDr. Jozef Zentko, PhD.
Interdisciplinarne presahy scenickeho vytvarmctva v technickej edukacn
Interdisciplinary Relationships in Scenic and Costume Design in Technical Education31
PaedDr. Miroslava Gasparova, PhD.
Vybrane aspekty ucenia sa prostredmctvom skusenosti - interdisciplinarny pristup
Aspects of Learning Through Experience - Interdisciplinary Approach71
Mgr. et Mgr. Żaneta Żitnńkova
Child-Centred Play Therapy for Children with Hearing Disabilities
Terapia zabawowa skoncentrowana na dzieciach z niepełnosprawnością słuchową


Z BADAŃ


51
PaedDr. Monika Brozmanova
Komparacia rozdielnosti a prienikov nazorov ućitel’ov 1. a 2. stupńa na testovanie piatakov
Comparison of Differences and Common Elements in Opinions of Slovak Primary School Teachers of 1st and 2nd Stages
on Testing Pupils in 5th Grade69
Mgr Lenka Liparoua

Vztah vytvarnej a technickej edukacie na pociatocnych stupńoch vzdelavania v pommam śtudentov predskolskej a elementarnej pedagogiky
Relationship of Art and Technical Education at The Early Stages of Education in the Perception of Students of Preschool and Elementary Education85
PaedDr. Lucia Paskova, PhD.
Relationship Between Locus of Control and a Teacher's Transformative Leadership
Zależność między poczuciem umiejscowienia kontroli a przywództwem transformacyjnym nauczyciela97
Mgr Patryk Urban
Etyka zawodowa policjanta. Część II. Badania ankietowe
Police Officer’s Code of Ethics. Part II. SurveyBEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

113
Mgr Filip Dobrowolski
Bezpieczeństwo mieszkańców blokowisk na przykładzie osiedli „Rubinkowo” i „Na Skarpie” w Toruniu
Safety of Residents of „Rubinkowo” and „Na Skarpie” Housing Estates in Toruń
145
Artur Lenkiewicz
Działalność 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej a poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnej Białegostoku
Activities of 1st Podlasie Territorial Defence Brigade and The Sense of Security of the Local Community of Białystok
179
Kamil Organek
Patologie społeczne a poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Prostki
Social Pathologies and the Sense of Security of Prostki Borough ResidentsO AUTORACH

209
Noty


ZASADY PUBLIKOWANIA

215
Wymogi edytorskie
едакционные требования


224
Recenzowanie tekstow
Рецензирование материалов

Scientific Journal "Social Issues"
Czasopismo Naukowe "Zagadnienia Społeczne"