WYSIWYG Web Builder
Scientific Journal "Social Issues"
Czasopismo Naukowe "Zagadnienia Społeczne"
ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 2 (14) 2020

Cały numer

Spis Treści

STUDIA I MATERIAŁY

7
PaedDr. Jozef Zentko, PhD.

Tvorba babok ako sucast vytvarno-technickych aktmt v primarnom vzdelavam
Puppet Creation as a Part of Art-Technical Activities in Primary Education
Tworzenie lalek jako część działań artystyczno-technicznych w edukacji wczesnoszkolnej21
Doc. PaedDr. Zlatica Hulova, PhD.
Distancne vzdelavanie a navrat k interaktwnym vzdelavamm programom vo webovej aplikacii
Distance Education and the Return to Interactive Training Programs in a Web Application
Edukacja na odległość i powrót do interaktywnych programów edukacyjnych w aplikacji internetowej36
PaedDr. Lucia Paskova, PhD.
The Role of a Teacher-Leader in Slovak Schools
Rola nauczyciela-lidera w słowackich szkołach


Z BADAŃ


49
Doc. PaedDr. Zlatica Hulova, PhD.
PaedDr. Miroslava Gasparova, PhD.
Technical Monuments, Natural Assets and Cultural Heritage in the Preparation of Future Teachers of Younger School-Age Children
Zabytki techniki, majątek przyrodniczy i dziedzictwo kulturowe w przygotowaniu przyszłych nauczycieli edukacji młodszych dzieci65
Dr Grażyna Kędzierska
Dr Zbigniew Siemak
Dr Wiesław Smolski

Bezpieczeństwo danych osobowych w Internecie.
Badania ankietowe studentów Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku
Security of Personal Data on the Internet.
Student Survey Research Non State Higher Pedagogical School in Białystok94
Martyna Zdrodowska
Handel ludźmi jako zagrożenie dla bezpieczeństwa społecznego.
Perspektywa statystyczna
Trafficking as a Threat for Social Security.
Statistical PerspectiveWSPOMNIENIE

115
Dr hab. Bolesław Sprengel, prof. UMK (21 czerwca 1952 - 26 października 2020)RECEZJE

131
Prof, dr hab. Piotr Majer
Bolesław Sprengel, Generałowie policji,
(Bolesław Sprengel, Police Generals)
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
138
Dr Jacek Pawłowski
Bolesław Sprengel, Generałowie policji,
(Bolesław Sprengel, Police Generals)
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
Toruń 2019, ss. 550, ISBN 978-83-231-4287-4O AUTORACH

147
Noty


ZASADY PUBLIKOWANIA

151
Wymogi edytorskie
Formal and Editorial Requirements
Pедакционные требования


160
Recenzowanie tekstów
Principles of Reviewing Publications
Рецензирование материалов

Scientific Journal "Social Issues"
Czasopismo Naukowe "Zagadnienia Społeczne"