WYSIWYG Web Builder
ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 1 (7) 2017

Cały numer

Spis Treści

STUDIA I MATERIAŁY

9
Kand. nauk pedagogicznych, docent Irina Mielniczuk
Dr Tatsiana Aniskevich
Edukacja ekonomiczna m
łodszych uczniow:
Teoria i do
świadczenie
Economical Education of Beginning School Puples:
Theory and Expirience
Экономическое  воспитание  младших школьников:
теория  и  опыт


27
Prof. dr Henryk Malewski
Prof. dr Vidmantas Egidijus Kurapka
Prof. dr Snieguol
ė Matulienė
Czy spo
łeczna rada koordynacyjna
ds. dzia
łalności ekspertow sądowych
mo
że być efektywnym narzędziem wspołpracy
wymiaru sprawiedliwo
ści i organow ścigania
z placowkami ekspertyzy s
ądowej?
(Do
świadczenia litewskie)
Can Social Coordination Council of Judicial Experts Activity
Be an Effective Instrument of Cooperation of Law Enforcement
and Institutions of Forensic Expertise?
(Lithuanian Experience)


46
Кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин
Елена Ильинична Попова
Некоторые проблемные вопросы сокращенных форм
уголовного судопроизводства на примере
40 
главы упк
Российской Федерации
Some Problematic Issues of Reduced Forms
of Criminal Proceedings
on Example by Chapter 40 of Criminal Procedure Code
Russian Federation
Niektore problemy uproszczonych form post
ępowania karnego
na przyk
ładzie rozdziału 40 Kodeksu Postępowania Karnego
Federacji Rosyjskiej


63
Dr Lech Grochowski
Nielegalny rynek alkoholu
Illegal Alcohol Market


80
Dr Anna Gadomska-Radel
Tajemnica bankowa w post
ępowaniu cywilnym
- wybrane zagadnienia. Część I
Bank Secret in Civil Procedure
- Selected Issues. Part I


95
Dr Grzegorz
Łyko
Strategic Communication
in a Changing Security Environment
Komunikacja strategiczna
w zmieniaj
ącym się środowisku bezpieczeństwa


111
Dr Krystyna Cywa-Fetela
Europejskie przywodztwo polityczne.
Marine Le Pen
- szansa czy zagrożenie?
European Political Leadership.
Marine Le Pen
- A Chance or Threat?

DOŚWIADCZENIA I REFLEKSJE

125
Dr hab. Piotr Gawliczek
Istota wdra
żania platformy LMS ILIAS na potrzeby e-learningu
w Niepa
ństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku
Essence of LMS ILIAS Implementation Proces for E-learning Needs
of Non State Higher Pedagogical School in Bialystok


WSPOMNIENIE

141
Prof. zw. dr hab. Stanis
ław Pikulski
(6 grudnia 1945
- 23 grudnia 2016)


KOMUNIKATY

145
Dr Hanna Hamer
Konferencja Naukowa:
Marihuana - lek czy zagrożenie?
Warszawa, 8 grudnia 2016

150
Anna Jurkowska
I Studenckie Seminarium Naukowe:
Patologie spo
łeczne jako zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego,
Niepa
ństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna,
Bia
łystok, 11 grudnia 2016


154
Dr Agata Jacewicz
Obchody 20-lecia dzia
łalności
Niepa
ństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku,
17 grudnia 2016


163
Dr hab. Piotr Gawliczek
Program Erasmus+,
Litwa, 27 lutego
- 03 marca 2017


166
Dr Agnieszka I
łendo-Milewska
Dr Zbigniew Siemak
Mgr Iwona Lewkowicz
Mi
ędzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa
Stowarzyszenia Naukowcow Polakow Litwy:
Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie:
wczoraj, dzisiaj, jutro

(aspekty edukacyjne, spo
łeczno-polityczne, prawne i historyczne)
Wilno, 6-8 kwietnia 2017181
Dr Gra
żyna Kędzierska
Seminarium Eksperckie: Kaukaz
- Terra Incognita
w badaniach nad bezpiecze
ństwem?
Bia
łystok, 23 maja 2017


185
ANEKS


O AUTORACH

191
Noty


ZASADY PUBLIKOWANIA

199
Wymogi edytorskie/ P
едакционные требования

206
Recenzowanie tekstow/
Рецензирование материалов
Scientific Journal "Social Issues"
Czasopismo Naukowe "Zagadnienia Społeczne"