WYSIWYG Web Builder
ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 1 (3) 2015

Cały numer

SPIS TREŚCI

STUDIA I MATERIA
ŁY

7
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Wieczorek
Triangulacja metod w badaniach społecznych
Triangulation of methods in social research

27
Dr hab. Jerzy Mroziak
Osoby starsze w starzejącym się społeczeństwie
The elderly in an ageing socjety

46
Dr Agata Jacewicz
Porozumiewanie się w języku ojczystym
kluczową kompetencją w procesie uczenia się przez całe życie
Communication in the native language key competence
in the process of learning a lifelong

59
Doc. PaedDr. Radmila Burkovičova, Ph.D.
Zmiany w kształceniu przedszkolnym dzieci
z obszarow wykluczenia społecznego
Changes in pre-school education of children
From socially excluded localities

72
Dr Bogdan Chmieliński
Edukacja dla bezpieczeństwa
jako czynnik kształtujący bezpieczną przestrzeń
dzieci i młodzieży
Education for safety as a factor that creates safe environments
for children and youth

87
Dr Wojciech Kasprzak
Wykrywanie i ściganie sprawcow kradzieży dobr z gier komputerowych
Detecting and pursuing the perpetrators of theft of goods
in computer games

103
Dr hab. Jacek Dworzecki
System prewencji kryminalnej w Republice Słowackiej.
Wprowadzenie do problematyki
Crime prevention system in the Slovak Republic.
Introduction to the issue


Z BADAŃ

134
Mgr Maciej Popławski
Narkomania i jej przeciwdziałanie w świetle prawa
oraz w percepcji młodzieży
Drug addiction and its prevention under law and
in the perception of youth

153
Adam Siegień
Przestępczość narkotykowa na terenie powiatu hajnowskiego
w latach 2008-2013
Drug-related crime in Hajnowka district in the years 2008-2013

166
Dr Penka Kozhuharowa
Stosowanie substancji psychoaktywnych przez uczniow klas siodmych
w kontekście realizacji programu prewencji w szkole
Substance use by seventh-graders in the context
of implementation of a school-based prevention program


Z HISTORII POLICJI

186
Dr Zbigniew Siemak
Organy bezpieczeństwa i porządku publicznego na Lubelszczyźnie
przed powstaniem Policji Państwowej (od listopada 1918 do lipca 1919 r.).
Część 1. Straż Bezpieczeństwa Publicznego
Public order and safety authorities in Lubelszczyzna region before
the formation of National police Force (from November to July 1919).
Part 1. Public Safety Guard

201
Dr Zbigniew Siemak
Organy bezpieczeństwa i porządku publicznego na Lubelszczyźnie
przed powstaniem Policji Państwowej (od listopada 1918 do lipca 1919 r.).
Część 2. Lubelska Żandarmeria Krajowa
Public order and safety authorities in Lubelszczyzna region before
the formation of National police Force (from November to July 1919).
Part 2. Lublin Military Police

214
Dr Stanisław Kozdrowski
Szkoła policyjna w Żyrardowie (1928-1931)
The police school in Żyrardow (1928-1931)


RECENZJE

233
Dr Tatiana S. Aniskevich
Девиантное поведение несовершеннолетних.
Профилактика и коррекция
Под редакцией М.П. Осиповой,
материалы педагогических чтений, Брест, 15 апреля 2014 г.,
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина,
Брест 2014, 78 с. ISBN 978-985-555-198-1


KOMUNIKATY

238
Dr Tatiana S. Aniskevich, Doc. Tatiana W. Nicziszyna, kand. ped. nauk
Konferencja Naukowa:
Szkoła podstawowa:
Problemy, priorytety i perspektywy rozwoju,
Brzeski Państwowy Uniwersytet im. A. S. Puszkina,
Brześć 12 listopada 2014

244
Dr hab. Agata Popławska, dr Agata Jacewicz
II Seminarium Pedagogiczne:
Edukacja - nauczyciel - uczeń/dziecko
w zmieniającej się przestrzeni społecznej,
Białystok 29 maja 2015


251
Dr Hanna Hamer
Konferencja w ramach
ogolnopolskiego dnia walki z depresją:
O depresji wśrod dobrych słow
Warszawa 23 lutego 2015


KRONIKA

255
Dr Zbigniew Siemak
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Białymstoku w latach 2006-2007

Scientific Journal "Social Issues"
Czasopismo Naukowe "Zagadnienia Społeczne"