WYSIWYG Web Builder
ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 2 (2) 2014

Cały numer

SPIS TREŚCI

STUDIA I MATERIA
ŁY

7
Dr hab. Agata Pop
ławska, mgr Ewa Banach
Jako
ść życia osob starszych - wybrane aspekty
The quality of life of older people
- selected aspects

24
Dr hab. Jerzy Mroziak
Funkcjonowanie i rehabilitacja poznawcza osob w podesz
łym wieku
Functioning and Conginitive Rehabilitation of the Elderly

45
Dr Tatiana S. Aniskevich, dr Agata Jacewicz
Uczestnictwo dziadkow w
życiu rodzinnym
- wspołczesna analiza zjawiska
Grandparents
participation in family life
- modern analysis of the phenomenon

60
Dr Andrzej Urbanek
Zagro
żenia asymetryczne - wymiar militarny i pozamilitarny
Asymmetric threats
- the military and non-military dimension

74
Dr Karolina Malinowska-Krutul
S
ądowa kontrola zatrzymania
Judicial review of detention

90
Dr Anna Gadomska-Radel
Wys
łuchanie dziecka w postępowaniu cywilnym
Hearing of a child in civil proceedings

107
Jurgita Baltruniene
Przemyt papierosow i korupcja
- powiązania i wspołzależność zjawiska
Cigarette smuggling and corruption
- relationship and interdependence

125
Mgr Wojciech Kasprzak
Wybrane prawno-kryminalistyczne problemy kradzie
ży dobr
z gier komputerowych
Selected legal and criminal aspects
of theft in computer games


Z BADAŃ

147
Dr hab. Eva Nani
štova, dr hab. Eva Klčovanska
Weryfikacja psychometrycznych w
łaściwości skali mapowania
domocentrycznych i aksjologicznych korelatow relacji spo
łecznych
Verification of the psychometric characteristics of scales mapping
domocentric and axiological correlates of social relations

178
Dr hab. Katarzyna Laskowska
Napady na banki
- reakcja pracownikow bankow, klientow i Policji
Bank robberies
- a response from banks employees, clients and the police

192
Mgr Magdalena Adamczyk
Przest
ępczość przeciwko mieniu w wojewodztwie podlaskim
w latach 2000-2012
Property crimes in the podlaskie province
in the years 2000-2012


RECENZJE

208
Prof. zw. dr hab. Andrzej Pep
łoński
Rola i zadania s
łużb w systemie bezpieczeństwa publicznego
pod red. Marka Gorki,
Wydawnictwo Politechniki Koszali
ńskiej, Koszalin 2013,
ss. 387, ISBN 978-83-7365-312-2

213
Dr hab. Denis Solodow
Modele nauczania w kryminalistyce: historia i wspo
łczesność
pod red. prof. N.P. Jab
łokowa i prof. V. J. Shepitko,
Widawnicza Agencja Apostyl, Charkow 2014,
ss. 226, ISBN 978-83-966-2517-15-6


KOMUNIKATY

226
Dr Agnieszka I
łendo-Milewska, mgr Izabela Kaczyńska,
dr Marek Jastrz
ębski
Ogolnopolska Konferencja Naukowa:
Zmieniaj
ąca się przestrzeń życia wspołczesnego człowieka
- szanse, zagrożenia, wyzwania, Białystok 23 maja 2014

241
Dr Hanna Hamer
Konferencja Naukowa: V Edycja Podlaskiej Szko
ły Medycyny Paliatywnej,
Nowa Wola 7 czerwca 2014

248
Dr Zbigniew Siemak
Mi
ędzynarodowa Konferencja Naukowa: Rodzinna Europa.
Europejska my
śl polityczna a wyzwania XXI wieku,
Wilno 9-11 kwietnia 2014

253
Dr Henryk Malewski
10. Mi
ędzynarodowa Konferencja Naukowa:
Kryminalistyka i ekspertyza s
ądowa: nauka, studia, praktyka,
Ukraina Zakarpacka 26-27 czerwca 2014

263
Dr Katarzyna Hamer
Konferencja International Society of Political Psychology:
Ideologie i konflikt ideologiczny, Rzym 4-7 lipca 2014

267
Dr Zbigniew Siemak
II Ogolnopolskie Warsztaty Studenckich Ko
ł Naukowych Kryminalistyki
Wy
ższa Szkoła Policji, Szczytno 14-16 Maja 2014


KRONIKA

272
Dr Zbigniew Siemak
Niepa
ństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Bia
łymstoku w latach 2000-2005
Scientific Journal "Social Issues"
Czasopismo Naukowe "Zagadnienia Społeczne"