WYSIWYG Web Builder
ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 2 (4) 2015

Cały numer

SPIS TREŚCI

STUDIA I MATERIAŁY

9
Prof. zw. dr hab.Jadwiga Izdebska
Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka
Multidimensional life expanse of contemporary child

22
Dr hab. Wojciech Sroczyński
Nauczyciel wobec problemu integracji
w kontekście zmiany społecznej. Zarys problemu
Educator towards the problem of integration
in the context of social change - outline of the problem

45
Mgr. Ružena Tomkuliaková, PhD.
Učiteľova individuálna koncepcia výučby
a jej vplyv na vzdelávací proces na primárnom stupni školy
The teacher's individual conception of teaching and its effect
on the process of primary education
Indywidualne koncepcje nauczania i ich wpływ
na efekty edukacji podstawowej

58
PaedDr. Zlatica Huľová, PhD., PaedDr. Marta Vránová, PhD.
Environmental education in technical education
Tematyka ekologiczna w praktyce nauczania

70
Dr Anna Gadomska - Radel
Wybrane zagadnienia z zakresu władzy rodzicielskiej
i kontaktów z dzieckiem w sprawach transgranicznych
Część I. Odpowiedzialność rodzicielska. Jurysdykcja
Selected issues of parental authority
and contacts with childrem in cross-border cases.
Part I. Parental responsibility. Jurisdiction

87
Mgr Diana Dajnowicz
Porwania rodzicielskie jako współczesne zagrożenie społeczne.
Stan badań i potrzeby badawcze
Parental kidnapping as contemporary social threat.
The state of research and research needs

101
Dr Renata Runiewicz - Jasińska
Konsekwencje rozwoju cywilizacyjno-technologicznego
państw bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia)
The consequences of the development of civilization
and technology in the Baltic States (Lithuania, Latvia, Estonia)

117
Dr Andrzej Puliński
Konspiracja uczniowska w Polsce jako reakcja
na zmiany społeczno-polityczne w okresie tzw.
ofensywy ideologicznej w oświacie po 1948 r.
Część I. Lata 1944-1948
Students conspiracy in Poland as a response
to the socio-political changes in the period of the so-called
ideological offensive In the education system after 1948.
Vol. I. Years 1944-1948Z BADAŃ

129
Mgr. Lucia Plačková, PhD., Ing. Marek Čiliak, PhD.
Ovplyvňovanie držania tela žiakov primárneho vzdelávania
Influencing the body posture of primary education pupils
Wpływ ruchu na budowę ciała uczniów szkoły podstawowej

145
Izabela Snarska
Wykluczenie społeczne
w świetle własnych badań empirycznych
The phenomenon of social exclusion
according to results of an empirical research

178
Mgr. Mariana Cabanová, PhD.,
Prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.
Pre-primary education teacher
professional activities in Slovak - Poland comparison
Aktywność zawodowa nauczycieli edukacji przedszkolnej
na Słowacji i w Polsce. Porównanie

196
Tomasz Kiszło
Bezpieczeństwo własne policjantów
Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku
w trakcie interwencji
Personal safety officers
Prevention Department of the Police in Bialystok
during the intervention


DOŚWIADCZENIA I REFLEKSJE

217
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Wieczorek
Projektowanie badań pedagogicznych
Designing research in pedagogy

227
Prof. zw. dr hab. Jerzy Niemiec
Niż demograficzny - implikacje dla szkolnictwa wyższego?
Komunikat na tle tematyki seminarium naukowego
Edukacja - Nauczyciel - Uczeń/Dziecko
w zmieniającej się przestrzeni społecznej
Białystok 29 maja 2015


RECENZJE

232
Dr Grażyna Kędzierska
Mikroślady i ich znaczenie w postępowaniu
przygotowawczym i sądowym
Pod redakcją Janiny Zięby-Palus
Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych,
Kraków 2015, ss. 234, ISBN 978-83-87425-29-6


KOMUNIKATY

239
Dr Grażyna Kędzierska
Forum Naukowe Podlasie - Warmia - Mazury

254
Dr Hanna Hamer
Konferencja:
Kapitał ludzki - stan i perspektywy rozwoju
Warszawa, 20 października 2015

257
Dr Zbigniew Siemak, dr Wiesław Smolski
V Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa:
O potrzebie i możliwościach diagnozowania
oraz doskonalenia morale żołnierzy
i funkcjonariuszy służb mundurowych
Siedlce 26 listopada 2015


KRONIKA

266
Dr Zbigniew Siemak
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Białymstoku w latach 2006-2007


O AUTORACH

270
Noty o Autorach


ZASADY PUBLIKOWANIA

278
Wymogi edytorskie/Редакционные требования
285
Recenzowanie tekstów

Scientific Journal "Social Issues"
Czasopismo Naukowe "Zagadnienia Społeczne"