WYSIWYG Web Builder
Scientific Journal "Social Issues"
Czasopismo Naukowe "Zagadnienia Społeczne"
ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 1 (11) 2019

Cały numer

Spis Treści

STUDIA I MATERIAŁY

8
Dr hab. Andrzej Pieczywok
Szanse i zagrożenia człowieka w przestrzeni wzajemnego doświadczania wolności i zaufania
Opportunities and Threats in The Area of Experiencing Freedom and Trust10
Dr hab. Józef Zubek
Współczesne wyzwania edukacji dla bezpieczeństwa
Contemporary Challenges in Education for Safety50
Dr Jacek Pawłowski
Rola Policji Państwowej w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej udział w działaniach wojennych w latach 1920-1939
The Role of the State Police in the Defense System of the Republic of Poland and Its Participation in Military Operations in 1920 – 193971
Dr Elżbieta Buchcic
Społeczne konsekwencje przemian zachodzących we współczesnej rodzinie
The Contemporary Family–Social Risks and Changes


Z BADAŃ


63
Dr Zbigniew Siemak
Dr Wiesław Smolski
Bezpieczeństwo własne studentów Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku.
Wyniki badań ankietowych
The Safety of Students of Non State Higher Pedagogical School in Bialystok.
The Survey Results Overwiev109
Mgr Ewelina Winiarczyk
Aktywność na portalu społecznościowym Facebook jako czynnik warunkujący kształtowanie się aksjosfery młodzieży szkolnej
Facebook Activity as a Basic Factor Shaping the Axiosphere of School Pupils
Research Report130
Mgr Jakub Jagodziński
Działania Policji w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich
Police Actions Within the Scope of Counteracting Demoralization and Crime Involving MinorsDOŚWIADCZENIA I REFLEKSJE

177
Dr Karolina Malinowska-Krutul
Przyczynek do dyskusji nad powodami rozpadu małżeństwa.
Uwagi z pozycji sędziego
Contribution to the Discussion on the Causes for the Breakdown in Marriages.
A Judge’s View of the IssueRECENZJE

193
Dr Zbigniew Siemak
Andrzej J. Puliński
Konspiracyjne organizacje młodzieżowe w województwie białostockim na tle prawno-instytucjonalnej rzeczywistości Polski Ludowej w latach 1947–1956,
Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku,
Białystok 2018, ss. 516
ISBN 978-83-61612-29-2
Conspiratorial Youth Organisations in the Białystok Province Against the Background of the Legal and Institutional Reality of the Popole’s Republic of Poland in the Years 1947-1956
Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku,
Białystok 2018, ss. 516
ISBN 978-83-61612-29-2


KOMUNIKATY

201
Dr Hanna Hamer
Konferencja:
Lęk Przed „Obcymi” i Wrogość Wobec Nich,
Warszawa, 11 stycznia 2019206
Dr Agnieszka Iłendo-Milewska
Dr Agata Jacewicz
Sposób na podniesienie poziomu i jakości kształcenia, czyli pozytywne efekty programu LLP–Erasmus+.
Na przykładzie pobytu w PEU w Bratysławie w ramach wymiany kadry naukowo-dydaktycznej,
Słowacja, Bratysława, 1 kwietnia – 5 kwietnia 2019223
Доц. Т.С. Онискевич
Научно-методический семинар:
„Современные Технологии Обучения в Образовательном Процессе Начальной Школы”
Брест, 03 апреля 2019229
Dr Ewa Romanowska
Sprawozdanie stypendysty Programu LLP-ERASMUS+
z pobytu w Kilis 7 Aralik University
Turcja, 06 maja – 10 maja 2019233
Dr Grażyna Kędzierska
II. Kongres Naukowy Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej
„Człowiek w Dobie Współczesnych Wyzwań I Zagrożeń”,
Rajgród, 8 – 10 maja 2019


O AUTORACH

243
Noty


ZASADY PUBLIKOWANIA

249
Wymogi edytorskie

едакционные требования

258
Recenzowanie tekstow

Рецензирование материалов
Scientific Journal "Social Issues"
Czasopismo Naukowe "Zagadnienia Społeczne"