WYSIWYG Web Builder
ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 1 (5) 2016

Cały numer

SPIS TREŚCI

STUDIA I MATERIAŁY


9
Prof. zw. dr hab. Jadwiga Izdebska
Funkcje wychowania dzieci i m
łodzieży
w kontek
ście przemian cywilizacyjnych
Functions of bringing up of children and young people
in the context of civilizational transformations

20
Doc. PaedDr. Radmila Burkovi
čova, PhD.
Collective Education of Pre-Primary Aged Children
in the Czech Republic
Kszta
łcenie integracyjne dzieci w wieku przedszkolnym
w Republice Czeskiej

39
PaedDr. Zlatica Hu
ľova, PhD., PaedDr. Miroslawa Gašparova, PhD.
Prirodovedno-technicky a spolo
čenskovedny obsah
vzdelavania v u
čebnych pomockach
Natural science-technical and social content of education
in learning resources
Znaczenie pomocy dydaktycznych w nauczaniu podstawowym
przedmiotow technicznych, spo
łecznych i ścisłych

57
Dr Anna Gadomska
- Radel
Wybrane zagadnienia z zakresu w
ładzy rodzicielskiej
i kontaktow z dzieckiem w sprawach transgranicznych.
Cz
ęść II
Selected issues of parental authority
and contacts with childrem in cross
-border cases.
Part II

75
Mgr Daria
Żmudzin
Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy seksualnej
Child as victim and offender sexual violence

90
Kpt. SG, mgr Robert
Łachacz
Dzia
łania antyterrorystyczne we Wschodniej Ukrainie
a zagro
żenie migracyjne dla Polski
Anti-terrorist activities in the Eastern Ukraine
and migration threat to Poland

110
Mgr Izabela S
ękowska
Kryminalistyczne aspekty skimmingu bankomatowego
Forensic aspects of skimming ATMs

130
Dr Andrzej Puli
ński
Konspiracja uczniowska w Polsce
jako reakcja na zmiany spo
łeczno-polityczne
w okresie tzw. ofensywy ideologicznej w o
świacie po 1948 r.
Cz
ęść II. Lata 1948-1956
Students conspiracy in Poland
As a response to the socio-political changes
In the period of the so-called ideological offensive
In the education system after 1948.
Vol. II. Years 1948
- 1956


Z BADAŃ

147
PaedDr. Zlatica Hu
ľova, PhD.
Uplat
ňovanie individualizacie v pracovnom vyučovani
v primarnej edukacii
The use of individualization in teaching
in primary education
Zastosowanie indywidualizacji nauczania
w edukacji podstawowej

157
Dr Stanis
ław Kozdrowski
Ustawka pseudokibicow piłkarskich.
Profil uczestnika
Pre-arranged fights of football hooligans.
Profile of the participant

179
Mgr Monika Pu
ławska
Zachowania suicydalne w Polsce w latach 2010
- 2014
na podstawie danych statystycznych
Suicidal behavior in Poland in the years 2010
- 2014
based on statistical data


Z HISTORII POLICJI

201
Dr Zbigniew Siemak
Policja Pa
ństwowa w II RP
w sytuacjach nadzwyczajnych
State Police
in the II Republic of Poland in extraordinary situations


RECENZJE

207
Prof. zw. dr hab. Piotr Majer
Piotr Bogdalski,
Bezpiecze
ństwo kadrowe Policji
na przyk
ładzie przesłanek doboru do służby,
Wy
ższa Szkoła Policji w Szczytnie,
Szczytno 2015, ss. 635,
ISBN 978-83-7462-462-6

211
Prof. zw. dr hab. Piotr Majer
Andrzej Urbanek,
Wspo
łczesny człowiek w przestrzeni bezpieczeństwa.
W poszukiwaniu teoretyczno
ści bezpieczeństwa personalnego,
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej,
Wydawnictwo Spo
łeczno-Prawne w Słupsku,
S
łupsk 2015, ss. 475,
ISBN 978-83-7467-242-9; 978-83-940669-1


KOMUNIKATY

215
Doc. Tatiana W. Nicziszyna, kand. ped. nauk
Dr Tatiana S. Aniskevich
Konferencja naukowa:
Szko
ła Podstawowa:
Problemy, Priorytety i Perspektywy Rozwoju
Brzeski Pa
ństwowy Uniwersytet im. A. S. Puszkina
Brze
ść 11 listopada 2015

220
Dr Joanna Nawrocka
Karoli Gaspar University of Reformed Church
w Programie Erasmus+. Refleksje

227
MgrMonika Pawelec
Dzia
łalność Fundacji
Europejskie Centrum Inicjatyw
w Naukach S
ądowych


O AUTORACH

233
Noty


ZASADY PUBLIKOWANIA

239
Wymogi edytorskie/
Редакционные требования
246
Recenzowanie tekstow/
Рецензирование материалов
Scientific Journal "Social Issues"
Czasopismo Naukowe "Zagadnienia Społeczne"