WYSIWYG Web Builder
Scientific Journal "Social Issues"
Czasopismo Naukowe "Zagadnienia Społeczne"
ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 2 (11) 2019

Cały numer

Spis Treści

STUDIA I MATERIAŁY

7
Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
PhDr. Mária Dědová, PhD.
Mgr. Lucia Nešťáková
Analiza właściwości psychometrycznych słowackiej wersji podskali Helpless–Hopeless kwestionariusza Mini-MAC na grupie 420 pacjentów onkologicznych
The Analysis of Psychometric Properties of the Slovak Version of Mini-MAC Helpless-Hopeless Subscale in a Sample of 420 Cancer Patients22
Doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
Mgr. Dominika Molnárová
Edukacja techniczna w przedszkolach w kontekście teorii kogniwistycznej
Technical Education in Kindergartens in the Context of the Cognitive Lerning Theory35
Dr hab. Henryka Ilgiewicz
Litewskie Rzymsko-Katolickie Stowarzyszenie sług im. Św. Zyty w Wilnie (1912 – 1940)
The Lithuanian Roman-Catholic St. Zita Servants’ Association in Wilnius (1912-1940)53
Dr inż. Marek Strzoda
Ppłk. dr inż. Dariusz Szkołuda
Kompetencje organów administracji publicznej w zakresie obronności państwa na poziomie województwa
The Competences of Public Administration Bodies in the Field of National Defence at the Voivodship Level79
Dr Joanna Grubicka
Zjawisko stalkingu.
Możliwości prawnokarnej reakcji na zachowania stalkera
The Phenomenon of Stalking.
Legal Responses to Stalking Behaviours


Z BADAŃ


107
Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
PhDr. Veronika Boleková, PhD.
Analiza czynnikowa i ocena właściwości psychometrycznych kwestionariusza PORV
(obszary problemowe relacji z rodzicami)
Factor Analysis and Assessment of Psychometric Properties of PORV Questionnaire
(Family Relationship Problem Areas)131
Doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
Mgr. Dominika Molnárová
Teoria kogniwistyczna w praktyce edukacyjnej przedszkoli na Słowacji
The Cognitive Laerning Theory in Preschool Education in Slovakia t150
Mgr Bożena Śliwowska
Wybrane korelaty motywacji osiągnięć uczniów liceum ogólnokształcącego
Selected Correlates of Achievement Motivation Among Secondary School Students173
Mgr Patryk Urban
Etyka zawodowa policjanta.
Część I. Wprowadzenie do badań
Police Officer’s of Ethics.
Part I. Introduction to Research


RECENZJE

205
Dorota Orkiszewska
Konfrontacja w postępowaniu karnym
Towarzystwo Wydawnictw Naukowych
Libropolis Sp. Z o.o., Lublin 2016, ss. 294.
ISBN 978-83-63761-76-9


KOMUNIKATY

211
Dr Grażyna Kędzierska
X Jubileuszowy Zjazd Katedr, Zakładów i Pracowni Kryminalistyki z Okazji 50-Lecia Zakładu Kryminalistyki
na Wydziale Prawa I Administracji UMK W Toruniu. Konferencja „Kryminalistyka Wobec Pomyłek Sądowych”
Toruń, 26 – 28 czerwca 2019


O AUTORACH

223
Noty


ZASADY PUBLIKOWANIA

231
Wymogi edytorskie

едакционные требования

240
Recenzowanie tekstow

Рецензирование материалов
Scientific Journal "Social Issues"
Czasopismo Naukowe "Zagadnienia Społeczne"